Novela zakona o omejevanju porabe alkohola

10 maja 2017
Novela zakona o omejevanju porabe alkohola prestala prvo oviro v Državnem zboru

Nov predlog sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola, ki smo ga poslanci na matičnem delovnem telesu danes potrdili, prinaša bistveno novost, ki jo nasprotniki zakona nekako vedno “spregledajo” in zamolčijo. Govorim o dovoljenju za vse organizatorje javnih prireditev, ki na svojih prireditvah prodajajo ali ponujajo alkoholne pijače. S tem se športne prireditve izenačuje z vsemi ostali. Z omenjenim dovoljenjem bomo državi omogočili večji nadzor, predvsem v tistem delu zakona, ki prepoveduje točenje alkohola mladoletnih in vinjenim osebam. Pristojni nadzorni organ bo imel tako namreč možnost kršiteljem dovoljenje tudi odvzeti. Že sama možnost odvzema dovoljenja pa zagotavlja večji samonadzor pri organizatorjih javnih prireditev glede točenja ali ponudbe alkoholnih pijač, ki bo z dodatnimi instrumenti, ki jih uvaja novela zakona – poseben nadzor organizatorja nad gostinci – silila v spremembe kulture uživanja alkoholnih pijač oziroma preprečevala čezmerno opijanjanje in pitje mladoletnih oseb. Sporočilo “Na javnih prireditvah je dopustno samo zmerno, kulturno in odgovorno uživanje alkoholnih pijač” in uvedba dovoljenj je del sistemskih ukrepov, ki bi morali biti tudi v interesu vseh, ne samo predlagateljev novele.

Sprememba zakona ne povečuje dostopnosti alkoholnih pijač na športnih prireditvah. Takšne trditve tistih, ki spremembi nasprotujejo, namreč nimajo nobene zveze z realnostjo. Alkohol je že sedaj dostopen na ostalih javnih prireditvah (na primer kulturnih ipd.) in v bližini vseh športnih objektov. Dejstvo je, da sedaj na račun prodaje alkoholnih pijač praktično nenadzirano služijo zgolj trgovci in gostinci v bližini športnih objektov oziroma športnih prireditev, organizatorji pa imajo s tem samo težave, saj prodaje alkoholnih pijač in morebitnih opitih obiskovalcev prireditev ne morejo nadzirati. Tudi športne organizacije od te prodaje nimajo nobenih dodatnih prihodkov. Pri tem mislim predvsem na številne športne organizacije, ki zaradi različnih razlogov nimajo možnosti finančno pokriti delovanja z javnimi sredstvi, vstopninami in sponzorstvi.

Trenutna ureditev se je izkazala za neučinkovito. Sedanja popolna prepoved prodaje oziroma ponudbe alkoholnih pijač na športnih prireditvah kvečjemu spodbuja pitje alkoholnih pijač (tudi čezmerno) pred obiskom prireditev pri trgovcih in gostincih v bližini. Ukrep popolne prepovedi točenja alkoholnih pijač je zato neučinkovit in nekoherenten. To jasno dokazuje tudi statistična analiza, ki smo jo opravili za potrebe tega zakona. Analizirali smo uspešnost nekaterih vzorčnih držav EU v zvezi z zmanjševanjem porabe alkohola na prebivalca v odvisnosti od ostalih administrativnih prepovedi prodaje oziroma ponudbe in omejitvijo dostopnosti alkoholnih pijač v primerjavi s prepovedjo prodaje na športnih prireditvah. Pri tem smo upoštevali dolgoletni trend porabe čistega alkohola na prebivalca 1990-2014 (iz European HFA database). Iz analize izhaja, da ni nobene pozitivne statistične značilnosti rezultata ukrepa prepovedi točenja alkoholnih pijač na športnih prireditvah, ki bi dokazal vpliv na zmanjševanje porabe alkohola na prebivalca. To pomeni le, da so v državah, ki uspešno znižujejo porabo alkohola, v veljavi drugačni ukrepi in predvsem preventivni programi. V teh državah torej veliko večji poudarek dajejo na druge ukrepe in na spodbujanje zmernega, kulturnega in odgovornega pitja alkoholnih pijač in ne na prohibicijo oziroma prepoved.

Predlagatelji se zavedamo tudi problematike uživanja alkoholnih pijač med mladoletnimi osebami. Zato želimo z danes potrjeno novelo zakona o omejevanju porabe alkohola uvesti institut t.i. skritega kupca. Mladoletna oseba – skrivni kupec – bo tako s soglasjem staršev, v sodelovanju z inšpekcijo, izvedla nadzor tako, da bo skušala kupiti alkohol. V kolikor bo alkohol mladoletni osebi prodan, bo gostinec izgubil dovoljenje ter plačal visoko kazen. Imamo ničelno toleranco do točenja alkoholnih pijač mladoletnim osebam, zato ne razumem boja proti temu zakonu.