Novela zakona o omejevanju porabe alkohola začenja zakonodajno pot

14 marca 2017
Novela zakona o omejevanju porabe alkohola začenja zakonodajno pot

Danes sem skupaj z večjim delom poslanske skupine SMC in s posamezni podpisi poslancev Demokratične stranke upokojencev Slovenije, v zakonodajni postopek vložil novelo zakona o omejevanju porabe alkohola. Namen novele je uvedba enakih pravil za prodajo oziroma uporabo alkohola za vse javne prireditve in ne zgolj športne, kot je to določal stari Kebrov zakon. Novela zakona bi prekinila dosedanji neučinkovit ukrep in dodala kar nekaj novih, bolj smiselnih ukrepov.

Novela zakona bi z dopustitvijo prodaje oz. uporabe alkoholnih pijač do 15 volumenskih odstotkov na športnih prireditvah olajšala financiranje športnih organizacij, saj se sredstva za njihovo delovanje že nekaj let znižujejo. Hkrati želimo z novelo spremeniti kulturo uživanja alkoholnih pijač na prireditvah nasploh. Država bi s to novelo dobila pregled nad prodajo oziroma uporabo alkoholnih pijač na javnih prireditvah, organizatorji in gostinci pa bi morali nase prevzeti odgovornost za morebitne kršitve. Veliko pozornost smo namenili omejevanju dostopa in nadzoru nad prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač mladoletnim osebam. Zaradi slednjega bi z novelo uvedli tudi institut t.i. “mystery shopping-a”, ki bi inšpekcijskim službam omogočil poostren nadzor.

Za prodajo oziroma uporabo alkohola za vse javne prireditve od organizatorjev se z novelo zahteva pridobitev dovoljenja po vzoru novega zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov. Slednji bi morali za dovoljenje plačati pristojbino (višino bi določila ministrica za zdravje), ki bi se namenjala za financiranje preventivne dejavnosti oziroma aktivnosti za preprečevanje ali zmanjševanje porabe alkohola, ki jih izvaja Ministrstvo za zdravje. Dovoljenje bi se brez dodatnih administrativnih bremen brezpogojno izdalo vsakemu organizatorju, ki bi zanj zaprosil. Cilj uvedbe dovoljenj je namreč v tem, da bi se nadzornim organom omogočilo, da se dovoljenje odvzame v primeru, če organizator javne prireditve oziroma v njegovem imenu gostinec huje krši zakon, kot je na primer prodaja oziroma ponudba mladoletnim osebam, odvzame. To pomeni, da bi za organizatorja za določeno časovno obdobje (tri do šest mesecev) veljala prepoved prodaje oziroma uporabe alkoholnih pijač na vseh prireditvah, ki bi jih v tem času organiziral.

Poleg tega novela zakona o omejevanju uporabe alkohola za javne prireditve uvaja poseben dogovor med organizatorjem in gostinci, s katerim bi organizator določil načela prodaje oziroma ponudbe in kulture uživanja alkoholnih pijač, ki bi jim morali slediti gostinci. Ta dogovor pa bo organizatorju omogočil, da gostinca (civilno) sankcionira, če bo kršil zakon in dogovor. Zaradi vzpostavljanja zavesti o odgovorni porabi alkohola in zavedanja o njegovih škodljivih učinkih ter preprečevanju neprimernega ravnanja pri prodaji oziroma uporabi alkohola bi se poleg prekrškovnega torej omogočal tudi civilni nadzor.

Opozoril bi, da se je potrebno zavedati, da je alkohol že danes prisoten v neposredni bližini športnih prireditev, le da organizator na to nima nikakršnega vpliva, posledice pa vsekakor občuti. Organizator, ki je pravno in finančno odgovoren za vse vidike prireditve, pa bi po novi ureditvi imel vse pristojnosti tudi za prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač. S spremembo zakona bi se organizator ali upravna enota lahko odločala glede na stopnjo tveganja posamezne športne prireditve za dodatne varnostne ukrepe, med katere sodi tudi omejevanje ponudbe in prodaje alkoholnih pijač. V športnih objektih bi moral organizator vzpostaviti t.i. “območja zaupanja”, kjer bi bila dovoljena prodaja oziroma ponudba in uživanje alkohola.

Poleg navedenih rešitev, bi z novelo zakona višino glob za prekrške izenačili z globami iz zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov. S predlaganimi spremembami pa se prekrškovne določbe  usklajujejo tudi z zakonom o prekrških oziroma odpravljajo pomanjkljive določbe Kebrovega zakona. Trenutno inšpekcijske službe in policija ne morejo izreči sankcije za prekršek, ki ga stori samostojni podjetnik posameznik, saj ta ni opredeljen v veljavnem zakonu. Menim, da je to absurdno, saj je samostojno podjetništvo zelo pogosta oblika delovanja v gostinstvu in tako ostaja večina kršitev nekaznovanih. Odprava pomanjkljivosti pomeni, da bi bili za kršitve odslej odgovorni tudi samostojni podjetniki posamezniki.

Predlog zakona o omejevanju porabe alkohola